3x3 Remedial Teaching: omdat iedereen ánders leert


Remedial teaching in Ede en omgeving.


Disclaimer - AVG

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen.
Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. 3x3RT ook wel 3x3 Remedial Teaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door 3x3RT op welke manier dan ook.
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan 3x3RT worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. 3x3RT heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, het zij electronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3x3RT (3x3 Remedial Teaching).

Privacy verklaring

3x3 REMEDIAL TEACHING is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
3x3 REMEDIAL TEACHING
Damayanti van der Velden
Slunterweg 15
6712BS Ede
06-38539190
info@3x3rt.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
3x3 REMEDIAL TEACHING verwerkt uw persoonsgegevens alleen met uw schriftelijke en bevestigde toestemming.
Deze gegevensverwerking is nodig om de overeenkomst met u na te kunnen komen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • personalia (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum)
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • gegevens over school en klas
  • financiële administratie (bankrekeningnummer en facturen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden Informatie over gezondheid, ontwikkeling of gevoelige gegevens worden alleen verwerkt wanneer deze relevant zijn voor de met u overeengekomen dienstverlening. De gegevens worden zonder uw toestemming nooit met derden gedeeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
3x3 REMEDIAL TEACHING verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • om de dienstverlening optimaal af te kunnen stemmen op de cliënt;
  • voor het toesturen van een verslag van de begeleiding;
  • voor het afhandelen van uw betaling;
  • om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

Beveiliging
3x3 Remedial Teaching doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere computersytemen of software programma's. 3x3 Remedial Teaching streeft naar een hoge mate van digitale veiligheid. 3x3 Remedial Teaching is alleen verantwoordelijk voor de gegevens verwerking middels deze programma's.
Bij de computerprogramma's die worden ingezet, worden alleen de daadwerkelijk benodigde gegevens gebruikt, zoals een voor- en/of achternaam en bij voorkeur een alias. Een e-mailadres wordt niet verstrekt. Zonder toestemming worden er nooit gegevens met andere partijen gedeeld.
3x3 Remedial Teaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Bewaartermijnen
3x3 Remedial Teaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met wettelijke en fiscale verplichtingen vanuit de Belastingdienst worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.
Persoonsgegevens en contactgegevens ten behoeve van de dienstverlening worden twee jaar na het beëindigen van de ondersteuning vernietigd en verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

3x3 Remedial Teaching verstrekt uitsluitend met uw toestemming uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 3x3 Remedial Teaching. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@3x3rt.nl

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u hierover contact met me opnemen via bovenstaande contactgegevens.